Aktualita

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Profesní rozvoj učitelů, školitelů a instruktorů může být hnací silou kvalitního a inkluzivního vzdělávání v Evropě. Vyplývá to ze série zpráv z evropských zemí, kterou publikovalo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Série o učitelích a školitelích v oblasti odborného vzdělávání v měnícím se světě čítá zprávy z 29 zemí (členských zemí EU, Norska a Islandu), včetně České republiky. Ukazuje, jak důležitý je profesní rozvoj učitelů a školitelů, kteří tvoří přední linii při poskytování odborného vzdělávání a přípravy. 

Učitelé by měli mít možnost prohlubovat své dovednosti a získávat nové, aby dokázali svým žákům předávat kompetence potřebné v budoucnu, ať už jde o digitální a zelené dovednosti, či demokratické mírové hodnoty a inkluzivní hodnoty. Zprávy se proto zabývají národními přístupy a příležitostmi k počátečnímu vzdělávání i dalšímu profesnímu rozvoji učitelů a školitelů, a to jak ve školním, tak v pracovním prostředí. 

Jaká je situace v Evropě? Všechny členské státy Evropské unie vyžadují u učitelů v odborném vzdělávání, aby kromě vysokoškolského vzdělání v daném oboru získali také pedagogickou/učitelskou kvalifikaci. Další profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání je povinný v 19 členských státech Evropské unie. U řady z nich je časový rámec, případně i obsah flexibilní. Například v Rakousku mají učitelé povinnost absolvovat 15 hodin dalšího profesního rozvoje nad rámec doby vyučování v každém školním roce, ale obsahově není toto vzdělávání specifikováno. Naopak u školitelů/instruktorů v pracovním prostředí jsou kvalifikační požadavky méně jednoznačné než v případě učitelů. V Maďarsku musí mít školitelé odborné přípravy na pracovišti státem uznávané středoškolské odborné vzdělání, nejméně 5 let praxe a složenou praktickou zkoušku pořádanou příslušnou řemeslnou nebo průmyslovou komorou. V Polsku je kromě odborné kvalifikace a praxe vyžadována také pedagogická kvalifikace. Pouze osm evropských zemí má pro školitele/instruktory specifické profily kompetencí a vnitrostátní kvalifikace. 

Zprávy za jednotlivé země přinášejí: 

  • národní definice klíčových pojmů, jako jsou učitelé, školitelé, instruktoři ve firmách a mentoři; 
  • přehled pedagogických pracovníků působících v počátečním odborném vzdělávání, včetně programů učňovské přípravy; 
  • analýzu toho, jak je organizován a podporován jejich profesní rozvoj. 

Zprávy rovněž upozorňují na vývoj politik a praxe od roku 2015 do současnosti, zejména se zaměřením na digitální a zelené dovednosti a také na dovednosti podporující inkluzi v počátečním odborném vzdělávání. Prostor je věnován také přetrvávajícím výzvám, kterým učitelé, školitelé a instruktoři čelí při plnění své složité role, a také tomu, jak jsou v jednotlivých zemích formovány politické priority, které na tyto výzvy reagují. 

Pohled na učitele napříč evropskými zeměmi 

S využitím zpráv z 29 evropských zemí vytvořil Cedefop souhrnnou publikaci, která sleduje téma kompetencí učitelů pro inkluzivní, zelené a digitalizované odborné vzdělávání. 

Zpráva identifikuje aktuální trendy a vývoj politik v Evropě v oblasti počátečního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje učitelů a školitelů v odborném vzdělávání. Popisuje různé typy učitelů, školitelů a instruktorů v Evropě a to, jak se vyvíjí jejich komplexní role: od osvojování si nových technologií přes začleňování uprchlíků po reflektování měnících se potřeb trhu práce. Ačkoliv se kvalifikace a příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji v jednotlivých zemích liší, tvůrci politik při podpoře učitelů čelí podobným výzvám. 

Profesní rozvoj učitelů, školitelů a instruktorů je zásadní pro plnění jejich četných úkolů. Právě v této době je prioritou zdokonalovat a aktualizovat jejich dovednosti, aby byli schopni vzbudit (sebe)důvěru ve svých žácích a nabídnout jim aktuální znalosti a dovednosti.