Aktualita

Operační program Jan Amos Komenský

Velkou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I, kde je celkem k diposzici 9 miliard korun. Finanční prostředky jsou určeny mateřským, základním a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a pedagogicko-psychologickým poradnám.

Využít je mohou na podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků škol, vzájemné sdílení zkušeností nebo zavádění inovativních metod výuky.

Díky podpoře z evropských fondů bude v základních školách do konce roku 2024 ověřen model institucionalizace podpůrných pedagogických pozic. Každá základní škola s počtem žáků 180 a vyšším má možnost financovat školního psychologa a školního speciálního pedagoga samostatně v rámci svého projektu. Stanovená výše podpory vychází jako v případě šablon OP VVV z částky na subjekt a z částky na dítě/žáka.

Základní školy, které se rozhodnou pro školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, dostanou částku na uvedené pozice navíc, tedy nebude se jim započítávat do základního limitu. Školy s počtem žáků 179 a méně získají analogickou podporu prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden.

Cílem ministerstva školství je zajistit od roku 2025 financování těchto pozic z prostředků státního rozpočtu, přičemž je stěžejní pilotovat a vyhodnocovat různé varianty poskytování těchto zásadních služeb.

Veškeré informace k vyhlášeným výzvám jsou zveřejněny na webu OP JAK.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021 – 2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finační alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

 

Žádosti je možné předkládat do 28. dubna 2023

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

 

Zdroj: Po týdnu od spuštění šablon OP JAK své projekty připravuje přes 400 škol – OP JAK