Aktualita

Fond Eduzměna podporuje další regiony

Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko – to jsou čtyři regiony, které dostanou zvláštní podporu v oblasti vzdělávání. Pro svůj unikátní výcvikový program je ze čtrnácti regionů vybral Nadační fond Eduzměna. Čtveřici regionů tak čekají zážitková vzdělávací setkání, stáže na Kutnohorsku a odborná podpora. 

Eduzměna bude předávat své know-how a zkušenosti z pilotního projektu, který třetím rokem realizuje na Kutnohorsku s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání na všech místních školách. Dosud do něj nadační fond investoval více než 86 milionů korun.

Začátek projektu v roce 2020 byl zásadním způsobem poznamenán covidovou situací a uzavřením škol, což znesnadnilo práci v terénu a zpomalilo plánované aktivity. Covid však paradoxně nebyl pouze negativním faktorem. Rodičům přinesl větší vhled do škol, pro Eduzměnu byl příležitostí k rychlé a konkrétní pomoci. Následovalo zřízení krizového fondu, který podpořil 41 žádostí škol a neziskových organizací v celkové výši 2 miliony korun k zajištění techniky pro online výuku, doučování pro potřebné žáky či adaptačních kurzů.

Navzdory okolnostem se i v době lockdownů dařilo zjišťovat potřeby škol z pohledu ředitelů, učitelů, žáků i rodičů. Ukázalo se, že dětem zásadně chybí propojení výuky s praktickým životem. Po přechodu na druhý stupeň základní školy děti často ztrácí motivaci, pro niž je velice důležitý také jejich vztah s konkrétním učitelem. Školy mají zase pocit, že spolu spíš soutěží, než spolupracují. Ředitelé i pedagogové jsou přetížení a nemají čas na sebevzdělávání. Učitelé postrádají respekt a ocenění své práce ze strany rodičů i širší veřejnosti. Rodiče zase mají málo informací, často jen ty provozní.

Co se tedy na Kutnohorsku osvědčilo a bude se předávat dál? „Průběžně vyhodnocujeme všechny naše aktivity, abychom z nich vybrali dlouhodobě udržitelné přístupy s dopadem na zlepšování učení dětí,“ popisuje Zdeněk Slejška a doplňuje: „Dosavadní zkušenost z Kutnohorska nám potvrdila, že nutnou podmínkou pro inspirování se a spolupráci je vytvořit nehodnotící bezpečný prostor. Zároveň se ukazuje, že zapojení pedagogů do vzdělávacích programů ještě automaticky neznamená posun na školách – propisuje se komplikovaně a omezeně v případě, kdy není podpořen ze strany vedení školy. Posun je problematický také tam, kde v pedagogickém sboru panují napjaté vztahy.“

K posunu tak snadněji dochází tehdy, když se zapojí více aktérů současně, ideálně jak učitelé, tak vedení školy, zřizovatel, děti i rodiče. Proto Eduzměna školám nabízí více variant spolupráce a jednotlivé nabídky tematicky propojuje, aby nekončily pouze krátkodobými změnami.

Jako nesmírně důležitá se ukázala spolupráce a sdílení mezi jednotlivými školami v regionu, proto se je Eduzměna snaží propojovat. Jen v roce 2022 proběhlo celkem 11 setkání ředitelů. Jejich nejčastěji zmiňovaným přínosem je síťování, tedy možnost navázat mezi sebou kontakty. Pro učitele pořádá metodická centra, kde se setkávají vyučující stejných předmětů a vzájemně sdílí příklady dobré praxe. Propojit se podařilo například zdejší průmyslovou školu, která pomáhá jedné z místních školek s webovými stránkami. Velmi oblíbené jsou také návštěvy pedagogů do škol uvnitř i mimo region.

S velmi pozitivní odezvou se setkal projekt Řešíme společnou výzvu. Jeho cílem je podpořit zapojení dětí a pomoci jim nacházet vlastní řešení problémů v jejich bezprostředním okolí. Jednotlivé třídy vyberou, co by se dalo na jejich škole zlepšit, a za podpory mentora a finančního příspěvku od Eduzměny zkusí vymyslet, jak na to. V loňském školním roce se programu zúčastnilo celkem 15 tříd a stejný počet je zapojený i letos.

Téměř milion korun už Eduzměna rozdělila v rámci výzvy Minigranty pro Kutnohorsko. Projekt spustila v listopadu 2021 s cílem podporovat spolupráci škol a organizací napříč celým regionem a prakticky zapojit žáky a studenty do procesu učení. Doposud je podpořeno celkem 31 projektů. Díky této podpoře vedou například studenti z průmyslovky na jedné z kutnohorských základních škol kroužek robotiky. Studenti pedagogické školy zase spoluvytváří aktivity pro děti z mateřské školy. A jinde škola pozvala rodiče na večeři do školní jídelny – jednak aby se lépe poznali, jednak aby ochutnali, jaká jídla se ve škole vaří dětem.

Na špatnou dostupnost psychologické a psychiatrické péče pro děti reagoval projekt Duševní zdraví pro děti. Od září 2021 působí jeden mobilní tým duševního zdraví v Kutné Hoře, druhý ve Zruči nad Sázavou a v případě potřeby jsou k dispozici všem školám na Kutnohorsku. Fungují v nich speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové a zdravotní sestra. Kromě krizové intervence pořádají semináře pro učitele, aby tito sami dokázali rozpoznat děti, které potřebují pomoc. Doposud týmy uskutečnily na 4 100 intervencí a proškolily téměř 1 000 osob.

Spolu s MAP Kutnohorsko realizovala Eduzměna také například projekt logopedických depistáží. Tato konkrétní potřeba vzešla ze zjišťování potřeb na školkách přímo od učitelek. A tak „létající“ logopedka objela v roce 2022 třiadvacet mateřských škol a chystá se do nich i letos. Ukázalo se, že dvě třetiny vytipovaných dětí by skutečně měly vyhledat pomoc logopeda, a potvrdil se tak závěr některých studií, že logopedických problémů mezi dětmi přibývá. I z tohoto důvodu vznikla v Kutné Hoře díky spolupráci s městem nová pozice městské logopedky.

Více informací na stránkách Eduzměna.